Privatlivspolitik


for leverandører, annoncører, samarbejdspartnere og kontaktpersoner hos disse samt for besøgende på hjemmesiden minby.dk.

Annoncører indestår for overholdelse af persondatareglerne i relation til annoncemateriale, herunder for opfyldelse af eventuel oplysningspligt efter disse regler over for fysiske personer i forbindelse med brug af annoncemateriale i aviser m.v. hos Hovedstadens Mediehus.

1. Beskyttelse af dit privatliv

Hovedstadens Mediehus tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Journalistisk virksomhed er omfattet af en række undtagelser til reglerne om behandling af persondata. Undtagelserne er beskrevet i Databeskyttelsesloven, og vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven for journalistisk virksomhed.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på hjemmesiden www.minby.dk.

2. Dataansvar og kontaktoplysninger

Hovedstadens Mediehus er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Hovedstadens Mediehus

CVR. nr. 32883699 (Søndagsavisen A/S)

Gammel Kongevej 60

1850 Frederiksberg

Telefon: + 45 29 17 20 12

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

3.1 Besøgende på hjemmesiden:

IP-adresser, enhedsoplysninger, herunder enheds-id og øvrige cookie data (besøgsdata), som kan være personhenførbare.

3.2 Leverandører, annoncører, samarbejdspartnere og kontaktpersoner hos disse:

Almindelige kontaktoplysninger om leverandører, annoncører, samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner, samt oplysninger om køb og øvrige henvendelser.

4. Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, herunder videregivelse til nødvendige samarbejdspartnere, er følgende:

Besøgende på hjemmesiden: Analyse/statistik for og optimering af hjemmeside, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Hovedstadens Mediehus’ legitime interesse er at optimere hjemmesiden og gøre brugeroplevelsen så god som muligt.

Leverandører, annoncører, samarbejdspartnere og kontaktpersoner hos disse: Opfyldelse af kontrakten med leverandører, annoncører og samarbejdspartnere, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Hovedstadens Mediehus’ legitime interesse er at kunne indgå samarbejdsaftaler med leverandører og betjene sine annoncørkunder.

5. Samarbejdspartnere

5.1 Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender vi følgende databehandlere:

  • Hostingleverandør
  • Analysepartner
  • IT systemer til brug for driften af Hovedstadens Mediehus

5.2 Overførsel til tredjeland

  • Der kan via vores analysepartner ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er i givet fald Privacy Shield.

5.3 Sletning
Besøgende på vores hjemmeside: Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes typisk efter 2 år afhængigt af cookie-type og formål.

Leverandører, annoncører og samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner: Oplysninger om kunder og kontaktpersoner hos disse slettes senest 5 år efter endt kundeforhold.

6. Dine rettigheder

6.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er anført øverst i privatlivspolitikken.

Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Hovedstadens Mediehus’ behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Hovedstadens Mediehus har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

7. Klage

Såfremt du ønsker at klage over Hovedstadens Mediehus’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk